Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Verilerin yurt dışına aktarılmasıkanunun 9. maddesinin 1. fıkrasında, kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olması koşuluyla yurt dışına aktarılması düzenlenmiştir. Ancak, aynı maddeye göre, Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrası kapsamındaki kişisel veriler ile 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen özel nitelikli kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenmesine izin veren şartlar esas alınabilir ve bu şartlardan birinin varlığı durumunda, kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına imkân tanınır. Ancak bu aktarım, verilerin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması koşuluna bağlıdır.

Bu kapsamda, aşağıdaki şartlardan birinin yerine getirilmesi halinde kişisel verilerin yurt dışına aktarılması mümkündür:

 1. İlgili kişininaçık rızasının alınması.
 2. Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve Kanunun 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartlardan birinin mevcut olması ve verinin transfer edileceği yabancı ülkede:
 1. Yeterli korumanın sağlanmış olması,
 2. Eğer yeterli koruma sağlanmamışsa, Türkiye ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun izninin alınması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen koşullar sağlandığında kişisel verilerin yurt dışına aktarılması mümkün hale gelir.

NOT: Yurt dışına veri aktarımında veri sorumlularınca imzalanarak Kurulun onayına sunulması

gereken taahhütnamelere www.kvkk.gov.tr adresinde “Mevzuat” bölümündeki “Taahhütnameler” başlığından erişilebilir.

Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler, Kurul tarafından belirlenerek ilan edilecektir. Bu çerçevede, yabancı ülkede yeterli koruma bulunup bulunmadığı ve yeterli koruma bulunmaması durumunda, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı taahhüt etmeleri şartıyla, söz konusu kişisel verilerin yurt dışına aktarılıp aktarılmayacağına Kurul tarafından karar verilecektir.

Ayrıca, Kanunun 9. maddesinin 5. fıkrasında, kişisel verilerin, Türkiye’nin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun görüşü alınarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun karar vereceği ifade edilmiştir.

Kişisel Veri Aktarımının Önemi ve Yararları

Kişisel veri aktarımı, günümüzün dijital olarak geçebileceği ve insanların önemli bir rol oynadığıdır. Bazı önemli yararları şunlardır:

 1. Küresel İşbirliği ve Veri Paylaşımının Artan Önemi:Kişisel veri aktarımı, uluslararası işbirliğini teşvik eder ve farklı ülkeler arasında bilgi alışverişini yapar. Bu da küresel ticaretin ve iş ilişkilerinin katkısı sağlar.
 2. Yenilikçilik ve Teknolojik Gelişmeler:Veri aktarımı, araştırmacıların, genç ve gelişmiş ürünler ve hizmet geliştirme olanaklarını tanır. Bu, yeni teknolojilerin ortaya çıkmasını ve gelişmelerini sağlar.
 3. Kişiselleştirilmiş Hizmetler ve Kullanıcı Deneyimi:Kişisel veri aktarımı, kullanıcıların tercihlerine ve verimliliğine dayalı olarak daha kişiselleştirilmiş ürünler ve hizmetlerin güçlendirilmesine yardımcı olur. Bu da müşterinin kapasitesini artırabilir ve rekabet avantajı elde etmelerini sağlar.
 4. Veri Analitiği ve Büyük Veri Kullanımı:Kişisel veri aktarımı, büyük veri analitiği ve veri madenciliği gibi teknolojilerin iyileştirilmesini sağlar. Bu da kişisel verilerin daha iyi anlaşılmasına ve iş stratejilerine göre şekillendirilmelerine olanak tanır.
 5. Sektörel Araştırmalar ve İlerleme:Kişisel veri aktarımı, sağlık, bilim, eğitim ve diğer sektörlerde araştırma ve dağıtma olanağı tanır. Bu da insan sağlığı, izolasyonlar ve eğitimde ilerlemeyi teşvik edebilir.
 6. Kriz Durumları ve Acil Durum Müdahaleleri:Kişisel veri aktarımı, acil durum müdahaleleri ve kriz durumları sırasında hızlı ve etkili tedavi ve müdahaleyi sağlayabilir. Bu da hükümetin ve krizlerin durumunun daha etkili olmalarına yardımcı olabilir.

Kişisel veri aktarımının bu yararlarına rağmen, veri güvenliği ve gizlilik gibi risklerin de göz önünde bulundurulması ve korunması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel veri aktarım sürecinde güçlü ve etkili bozulmaların sonuçları kritik öneme sahiptir

Kişisel Veri Aktarımının Riskleri

Kişisel veri aktarımı, gizlilik, güvenlik ve veri kontrolü gibi bir dizi riski beraberinde getirebilir. İşte kişisel veri aktarımının bazı temel riskleri:

 1. Veri Güvenliği ve Gizliliği İhlalleri:Kişisel verilerin yurt dışında aktarılması, bu kişisel yetkiye sahip olmanıza, dağıtım veya sızıntılara maruz kalma riskini koruyabilirsiniz. Bu da kişisel gizliliğin ihlaline ve dolayısıyla mağduriyetine yol açabilir.
 2. Hukuki ve Düzenleyici Sorunlar:Farklı ülkelerin farklı kişisel veri koruma özellikleri ve düzenlemeleri olabilir. Bu veri süreci sürecindeki hukuki uyumsuzluklar ve yaptırımların ortaya çıkmasının yolu açılabilir.
 3. Veri İşleme Amaçlarına Uyumsuzluk:Verilerin yurt aktarımı, orijinal toplama amacı dışında kullanımlarına ve buna uygun olmayan amaçlarla işlenmelerine yol açabilirsiniz. Bu da güvenin sağlanabileceği gibi, veri sorumluları için de hukuki sorunlar doğurabilir.
 4. Veri Sızıntıları ve Veri İhlalleri:Kişisel veri aktarımı, veri sızıntıları ve veri ihlalleri riskini artırabilir. Bu da hassas bilgilerin olup olmadığı, dolandırıcılık veya kimlik hırsızlığı gibi suçların gerçekleşmesine yol açabilir.
 5. Veri Sahiplerinin Kontrolsüz Veri Kullanımı Endişesi:Kişisel veri aktarımı, veri sahiplerinin verilerinin nasıl işletildiğine dair kontrol eksikliği endişelerini artırabilir. Bu da hizmet veya ürün kullanımı sırasında güvensizlik duymasına ve bu hizmetleri veya ürünleri terk etmesine neden olabilir.
 6. Teknolojik Altyapı Sorunları:Veri değişim süreci, uyumsuz altyapı altyapıları, güvenlik açıkları ve zayıf veri koruma önlemleri nedeniyle teknik hizmetler neden olabilir. Bu da veri güvenliği riskini artırır ve veri bütünlüğünü tehlikeye atabilir.

Bu risklerin farkında olmak ve bu riskleri en az indirebilmek için güçlü koruma politikaları ve teknik önlemler almak son derece önemlidir. Bu arada, hem çalışacak hem de hayatın güvenliğine ve gizliliğine parlaklık verilmesi ve güncel veri koruma aralığının uygun şekilde hareket etmesi gerekmektedir.

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması için Düzenleyici Çerçeve

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması, çeşitli seçenekler arasında farklı sistemlere tabi olabilir. Bu düzenlemeler, veri güvenliği, gizlilik, ve veri kontrolü gibi konuları ele alır. İşte kişisel verilerin yurt korunmasını sağlamak için çerçevelemenin bazı özellikleri:

 1. Genel Veri Koruma Düzenlemesi(GDPR):Avrupa Birliği’nde (AB) kişisel verilerin saklanması ve saklanmasıyla ilgili önemli bir düzenlemedir. GDPR, AB içinde ve dışında kişisel verilerin korunmasını ve düzenlenmesini düzenler. Bu düzenleme, kişisel verilerin yurt muhafazasını da sıkı kurallara bağlar.
 2. Veri Koruma Otoriteleri ve Denetimler:Birçok ülkede, kişisel verilerin yurt dışına aktarılması konusunda veri koruma otoriteleri ve denetim sistemi oluşturulmuştur. Bu kurumlar, veri miktarlarını denetler, izin verir veya reddeder ve mevcut miktarların yaptırımlarını uygular.
 3. Yeterli Koruma Düzeyi Değerlendirmeleri:Bazı ülkelerde, kişisel verilerin yurt dışında aktarılması için yeterli koruma düzeyi değerlendirmeleri yapılır. Bu değerlendirmeler, veri alıcı oranları veri koruma düzenlemelerinin AB veya diğer ülkelerin verimine uygun olup olmadığını belirlemeye yöneliktir.
 4. Uluslararası Veri Transfer Anlaşmaları:Bazı bölgelerde veya bölgelerde, kişisel verilerin yurt aktarımını kolaylaştırmak ve düzenlemek amacıyla uluslararası veri transfer anlaşmaları imzalanmıştır. Bu anlaşmalar, farklı ülkeler arasında veri seçimlerini düzenler ve veri koruma standartlarının korunmasını sağlar.
 5. Sektörel Düzenlemeler:Bazı sektörler, özellikle finans, sağlık ve telekomünikasyon gibi hassas veri üreten sektörler, kişisel verilerin yurt dışında saklanması konusunda sektörel düzenlemelere tabi olabilir. Bu düzenlemelerin, sektördeki verilere göre kişisel verilerin korunması ve gizliliğin korunmasını sağlar.

Bu genişletilmiş çerçeve, kişisel verilerin yurt kaybının bozulmasını, bozulmayı ve veri koruma standartlarının korunmasını sağlamayı sağlar. Bu sayede veri güvenliği ve koruma korunurken, birimlerin uluslararası veri aktarımı yapabilmesi sağlanır.