Başkan'ın Görevleri

Başkan'ın Görevleri

Başkan‘ın görevleri, ülkenin siyasi sistemine ve anayasasına bağlı olarak değişebilir. Bazı başkanlar, yarı başkanlık veya parlamenter sistemlerde daha sembolik bir rol oynarken, diğerleri güçlü bir yürütme lideri olarak daha fazla yetkiye sahip olabilir. Başkan, genellikle bir devletin en üst düzey yöneticisi olarak görev yapar. Başkanın görevleri, ülkenin anayasasına ve yasalarına bağlı olarak değişebilir. Başkanın görevleri şunlardır:

 • Şirket toplantılarını idare etmek,
 • Kuruluş kararlarının tebliğini ve firmaca gerekli görülenlerin kamuoyuna duyurulmasını sağlamak ve uygulanmalarını izlemek,
 • Başkan Yardımcısını, daire başkanlarını ve kurumun personelini atamak,
 • Hizmet birimlerinden gelen önerilere son halini vererek şirkete sunmak,
 • Stratejik planın uygulanmasını sağlamak ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak insan kaynakları ve çalışma politikalarını oluşturmak,
 • Belirlenen stratejilere, senelik amaç ve hedeflere uygun olarak kurumun yıllık gelir giderleri ile mali tablolarını hazırlamak,
 • Kurul ve hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli bir biçimde çalışması amacıyla koordinasyonu sağlamak,
 • Kurumun diğer kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek,
 • Kurum Başkanı adına imzaya yetkili personelin görev ve yetki alanını belirlemek,
 • Kurumun yönetim ve işleyişine ilişkin diğer görevleri yerine getirmek.

Yürütme Yetkisi

Bir devletin veya organizasyonun yönetim organının, belirli yasaları, politikaları veya kararları uygulama ve yürütme yeteneği anlamına gelir. Bu yetki genellikle yasama ve yargı organlarından ayrı bir güç olarak düşünülür. Yani, yürütme yetkisi, devletin günlük işlerini yöneten ve yasaların uygulanmasını sağlayan bir organın yetkilerini ifade eder. Genellikle devlet başkanı, başbakan, hükümet ve kamu kurumları gibi kurumlar arasında paylaşılır. Bu organlar, belirlipolitikaları oluşturarak, bütçeleri yöneterek, yasaları uygulayarak ve genel olarak devletin günlük işlerini idare ederek yürütme yetkisini kullanırlar. Bu yetki, demokratik sistemlerde yasama organı tarafından kabul edilen yasalara dayanır ve hukuki çerçeve içinde hareket eder. Aynı zamanda anayasa ve diğer yasal düzenlemelerle sınırlanabilir. Yürütme yetkisinin adil ve şeffaf bir şekilde kullanılması, bir ülkenin istikrarı ve hukukun üstünlüğü için önemlidir.

Dış İlişkilerin Yürütülmesi

Devletin diğer devletlerle olan ilişkilerini yönetme sürecini ifade eder bu süreç, diplomatik, politik, ekonomik ve askeri boyutlarda gerçekleşebilir. Dış ilişkiler, ülkeler arasında barışı koruma, güvenlik sağlama, ekonomik işbirliği geliştirme, kültürel etkileşimi artırma ve çeşitli uluslararası konularda işbirliği yapma gibi hedefleri içerir. Dış ilişkilerin yürütülmesi, genellikle bir ülkenin dışişleri bakanlığı veya benzeri bir kuruluş tarafından koordine edilir. Bu süreç, geniş bir uzmanlık alanını kapsar ve devletin çeşitli politika hedeflerine yönelik stratejik bir yaklaşım gerektirir. İşte dış ilişkilerin yürütülmesi ile ilgili bazı ana unsurlar:

 • Diplomasi:Diplomasi, devletler arasındaki resmi ilişkilerin yönetilmesi, müzakerelerin yürütülmesi ve anlaşmaların yapılması sürecidir. Diplomatik misyonlar, büyükelçilikler ve konsolosluklar aracılığıyla devletler arasında iletişim kurulur.
 • Uluslararası Anlaşmalar:Devletler arası işbirliğini sağlamak için uluslararası anlaşmalar yapılır. Bu anlaşmalar, ticaret, güvenlik, çevre, insan hakları gibi birçok konuda olabilir.
 • Uluslararası Organizasyonlar:Birçok devlet, uluslararası örgütlerde bir araya gelerek ortak çıkarlarını koruma amacı güder. Örnek olarak Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), NATO gibi örgütler verilebilir.
 • Ekonomik Diplomasi:Ülkeler arası ticaretin ve ekonomik işbirliğinin teşvik edilmesi, yatırım çekme ve ticaret anlaşmalarının yapılması gibi ekonomik faaliyetleri içerir.
 • Askeri İlişkiler:Savunma ve güvenlik konularında diğer devletlerle işbirliği yapma veya askeri ittifaklara katılma yoluyla uluslararası güvenliği artırma amacını içerir.
 • Kültürel Diplomasi:Kültürel etkileşim ve anlayışı artırmak amacıyla sanat, eğitim, kültür etkinlikleri gibi alanlarda işbirliği yapma sürecidir.

Ordu Komutanlığı

Ülkenin kara kuvvetleri (ordusu) üzerinde komuta ve kontrol yetkisine sahip olan bir askeri liderin pozisyonunu ifade eder. Bu lider, ordunun genel operasyonlarını yönetir, personelini eğitir ve askeri stratejiyi uygular. Ordu komutanı, ülkenin savunma politikalarını destekleyen bir liderlik rolü üstlenir ve ordunun operasyonel etkinliğini sağlamak için bir dizi görevi yerine getirir. Ordu komutanı genellikle genel subay rütbesine sahip bir askeri liderdir. Ülkeden ülkeye bu rütbe isimlendirmeleri değişebilir (örneğin, general, mareşal, korgeneral gibi). Ordu komutanları, genellikle askeri akademilerde eğitim almış ve kariyer boyunca çeşitli askeri birimlerde görev yapmış kişiler arasından seçilir. Ordu komutanının sorumlulukları şunları içerebilir:

 • Operasyonel Planlama:Ordunun genel operasyonlarını planlamak ve yönetmek, askeri stratejileri uygulamak.
 • Personel Yönetimi:Ordu içindeki personeli yönetmek, askerlerin eğitimi, disiplini ve morale katkıda bulunmak.
 • Ekipman ve Kaynak Yönetimi:Orduya ait teçhizat, araçlar ve diğer kaynakları etkin bir şekilde yönetmek, güncellemek ve modernize etmek.
 • Güvenlik ve Savunma:Ülkenin güvenliğini sağlamak ve savunma stratejilerini uygulamak.
 • Politika Uygulama:Ülkenin savunma politikalarını desteklemek ve uygulamak.
 • Uluslararası İlişkiler:Diğer ülkelerin ordularıyla etkileşimde bulunmak, askeri işbirliği yapmak ve uluslararası güvenlik meselelerine katılmak.

Yasama İşbirliği

Genellikle farklı siyasi partilere veya gruplara mensup olan milletvekillerinin, bir yasama organında (parlamento veya kongre gibi) işbirliği yaparak belirli konularda anlaşmaya varmalarını ifade eder. Bu, farklı siyasi görüşlere sahip grupların bir araya gelerek ortak amaçlara yönelik yasaları tasarlamak, desteklemek veya geçirmek için çaba sarf etmelerini içerir. Yasama işbirliğinin temel amacı, genellikle çeşitli politik gruplar arasında uzlaşmayı teşvik etmek ve toplumun çeşitli kesimlerini temsil eden politika oluşturmak veya yasaları geliştirmektir. Bu tür işbirliği, politika yapma sürecinde daha kapsamlı ve kalıcı çözümler bulmaya yardımcı olabilir. Yasama işbirliği, demokratik süreçlerde uzlaşı ve etkili politika oluşturmanın bir yolu olarak görülebilir. Ancak, bu tür işbirliği her zaman kolay olmayabilir, çünkü farklı politik görüşlere sahip gruplar arasında anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Yasama işbirliği aşağıdaki şekillerde gerçekleşebilir:

 • Parti İçi İşbirliği:Aynı partiye üye olan milletvekilleri arasında işbirliği yapmak. Bu, bir parti içinde farklı kanatlardan veya görüşlerden gelen üyelerin ortak bir hedef için bir araya gelmelerini içerir.
 • Çapraz Parti İşbirliği:Farklı siyasi partilerden gelen milletvekillerinin, belirli bir konuda veya projede bir araya gelerek işbirliği yapmaları. Bu, siyasi partiler arasında uzlaşma ve anlayışı teşvik edebilir.
 • Çıkar Grubu İşbirliği:Belirli bir konuda ortak çıkarlara sahip milletvekillerinin, parti bağımsız olarak bir araya gelerek işbirliği yapmaları.
 • Komisyon İşbirliği:Yasama organlarının komitelerinde çalışan milletvekillerinin, belirli konularda uzmanlık kazanarak işbirliği yapmaları.
 • Toplumsal İşbirliği:Milletvekillerinin, toplumun çeşitli kesimleriyle ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaparak halkın ihtiyaçlarına daha etkili bir şekilde cevap vermeye çalışmaları.

Bütçe ve Ekonomik Politika

Devletin ekonomisini yönetmek, kaynakları dağıtmak ve ekonomik hedeflere ulaşmak için kullanılan ana araçlardan biridir. Bu iki kavram genellikle birbirine yakından bağlıdır ve ekonomik istikrarı, büyümeyi, istihdamı ve diğer ekonomik göstergeleri etkiler. Bütçe ve ekonomik politika, bir ülkenin ekonomik yönetiminde kritik bir rol oynar. Bu politikaların etkili bir şekilde uygulanması, ekonominin sağlıklı bir şekilde işlemesine ve toplumun genel refahına katkıda bulunmasına yardımcı olabilir. Bu nedenle, hükümetler genellikle bütçe ve ekonomik politikalarını dikkatlice planlar ve uygular. İşte bütçe ve ekonomik politika hakkında genel bir bakış:

 1. Bütçe:
  • Tanım:Bütçe, bir devletin belirli bir dönem için gelir ve harcamalarını planladığı finansal bir belgedir. Devlet bütçesi, vergi gelirleri, harcamalar, borçlanma ve diğer finansal unsurları içerir.
  • Amaçlar:
   • Mali Disiplin:Bütçe, devletin mali durumunu dengelemek ve mali disiplini sağlamak için kullanılır.
   • Toplumsal Hedeflere Katkı:Bütçe, eğitim, sağlık, güvenlik gibi toplumsal hedeflere kaynak tahsis ederek sosyal hizmetleri destekler.
   • Ekonomik Büyümeyi Teşvik:Bütçe politikaları, ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve istikrarı korumak amacıyla belirlenir.
 2. Ekonomik Politika:
  • Tanım:Ekonomik politika, devletin ekonomiyi yönetmek, düzenlemek ve kontrol etmek amacıyla aldığı geniş politika tedbirlerini içerir.
  • Araçlar:
   • Para Politikası:Merkez bankası tarafından uygulanan faiz oranları, para arzı ve diğer araçlarla ekonomik aktiviteyi etkileme.
   • Mali Politika:Devlet harcamaları ve vergi politikası yoluyla ekonomik faaliyetleri düzenleme.
   • Dış Ticaret Politikası:Dış ticaret açığı, döviz kuru ve uluslararası ticaret politikası gibi unsurları içerir.
  • Amaçlar:
   • İstikrar:Enflasyon, işsizlik ve diğer ekonomik istikrarsızlık unsurlarını azaltma.
   • Büyüme:Ekonomik büyümeyi teşvik etme ve sürdürme.
   • Dengeli Gelişme:Sosyal ve ekonomik gelişmeyi dengeli bir şekilde sağlama.

Hazırlayan-Yazan: Elif Nur ÇELİK