İlgili Kişinin Hakları

İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişinin hakları kanunun 11. maddesi çerçevesinde herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğine dair bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu amaçla uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç. Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmasını öğrenme,

d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda düzeltilmesini talep etme,

e. Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme.

f. Maddenin (d) ve (e) bentlerinde belirtilen düzeltme, silme ve yok etme talepleri doğrultusunda yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. Kişinin, işlenen verilerin yalnızca otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilerek kendisi aleyhine bir sonuç ortaya çıkmasına karşı itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

ğ. Kişisel verilerin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sonucunda zarara uğraması durumunda, zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Özgürlük, Adalet ve Eşitlik

İlgili kişinin hakları, her insanın işleyişine sahip olduğu temel değerlerdir. Bu haklar, yaşam alanında bireylerin korunmasını, özgürlüğünü, adaletin korunmasını ve özgürlüğün ilkesine dayalı bir toplumun genelini kapsar. Bireyin hakları, evrensel insan hakları beyannamesi ve diğer uluslararası sözleşmelerde detaylı bir şekilde belirtilmiştir.

Özgürlük Hakları

Bir bireyin en temel haklarından biri, özgürlüğüdür. Özgürlük, düşünce, ifade, inanç, ve seyahat özgürlüğü gibi çeşitli boyutlarda ifade edilebilir. Onun bireyin düşünce ve inançlarını özgürce ifade etme hakkı, demokratik bir toplumun olmazsa olmazıdır. Ayrıca, anahtarın anahtar olarak tutuklanması, kullanılması ve adil yargılanma gibi haklara da sahip olması esastır.

Ekonomik ve Sosyal Haklar

Bir bireyin ekonomik ve sosyal hakları hayati öneme sahiptir. Adil çalışma koşulları, yeterli gelir, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim gibi temel sorunların karşılanması, sürdürülebilecek onurlu bir yaşam sürmesini sağlar. Bu haklar, onun bireyin toplumunun potansiyelini gerçekleştirebilmesi için gerekli bir temel oluşturur.

Eşitlik ve Adalet

Eşitlik ve adalet, bir bireyin haklarına saygı duyulmasının temel unsurlarıdır. Herhangi bir ayrımcılığa maruz kalma, ırk, cinsiyet, din, dil veya diğer herhangi bir farklılık gözetilmeksizin her bireyin eşitlere sahip olması, adaletin temel sistemidir. Bu ilkelerin toplumun her katmanında ve hukuk uğruna mücadele eder, adil ve özgürlükçü bir toplumun büyümesini sağlar.

Bir insan haklarına, insan onuruna saygı gösterilmemesinin ve toplumsal refahın temel taşıdır. Bu haklar, uluslararası toplumun korunması gereken evrensel değerlerdir. Ancak bu hakların kelimenin tam anlamıyla sağlanabilmesi için, toplumun her bölümünün bu değerlerin saygı gösterilmesi ve korunması gerekmektedir.