Kurul Üyelerini Seçebilmek için Şartlar

Kurul Üyelerini Seçebilmek için Şartlar

Kurul üyeleriniseçebilmek için şartlar kurula üye olabilmek için; Kurulun görev alanındaki konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak, devlet memuru olmaya ilişkin genel şartları taşımak, herhangi bir siyasi parti üyesi olmamak, bu görevi yerine getirebilmek için en az dört yıl süreyle lisans düzeyinde yükseköğrenim almış olmak vekamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya özel sektörde toplamda en az on yıl çalışmış olmak gerekmektedir. Ancak bu tür koşulların genel olarak dağılımı:

 • Üyelik Şartları
 • Eğitim ve Deneyim
 • Ahilik ve Mesleki Standartlar
 • Etik Kurallara Uyma
 • Seçim Süreci
 • Uluslararası Sağlık ve Yetenek

Üyelik Şartları

Genellikle bir kuruluşa veya topluluğa üye olmak isteyen, karşılaması gereken belirli koşulları ifade eder. Bu koşullar, türüne, özelliklerine, özelliklerine ve diğer özelliklere bağlı olarak değişiklik gösterilebilir. Ancak genel olarak birlik kuralları kuralları aşağıdaki gibidir:

 • Yaş Şartı:Bazı kuruluşların, üyelerin belirli bir yaş aralığında olmalarını şart koşabilir. Özellikle gençlik veya yaşlılık dernekleri bu tür bir kriteri benimseyebilir.
 • Vatandaşlık veya İkamet Şartı:Bazı kuruluşlar, üye olmak isteyenlerden belirli bir ülkede vatandaş olmalarını veya belirli bir bölgede ikamet etmelerini isterler.
 • Mesleki veya Sektörel Bağlantı:Bazı mesleki kuruluşlar, üye olmak isteyenden belirli bir profesyonel icra etmelerini veya belirli bir sektörle hazır olmalarını bekleyebilirler.
 • Üyelik Ücreti:Birçok kuruluş, üyelerden belirli bir üyelik ücreti ödemelerini talep eder. Bu ücret, faaliyetlerini finanse etmeye yönelik bir katkı olarak mevcuttur.
 • Eğitim ve Deneyim Şartları:düzenli bir eğitimin özelliklerine sahip olma veya belirli bir deneyime sahip olma gibi koşullar, özellikle profesyonel veya profesyonel kuruluşlarda yaygın olabilir.
 • Etik Kurallara Uyma:Birçok kuruluş, üyelerinden belirli etik kurallara uymalarını bekler. Bu, itibarını korumak ve üyeler arasında güven sağlamak amacıyla önemlidir.
 • Katılım ve Sorumluluklar:Üyelerden gösteri etkinliklerine katılmama veya performans özelliklerine uygun davranma gibi sorumluluklar beklenebilir.

Eğitim ve Deneyim

Eğitim ve deneyim, bir bireyin iş başvurularında, kariyer yapışında veya belirli bir alanda yeteneklerinin gösterilmesi amacıyla sıklıkla vurgulanan unsurlardır. İşverenler genellikle hem eğitim hem de deneyimlerini dikkate alarak adayları değerlendirirler. Koşulları genellikle bilgi, beceri ve gücü ifade eder. İki terimli farklı bağlamalarda mevcuttur:

Eğitim:

 • Örgün Eğitim:Bu, genellikle okul, kolej veya üniversitelerde alınan resmi eğitim anlamına gelir. Diploma veya sertifika ile belgelenen bu eğitim, genellikle belirli bir alanda teorik bilgilerin kazanılmasını içerir.
 • Mesleki Eğitim:Bir meslek veya belirli bir sektörle ilgili olarak alınan özel eğitim ifade eder. Mesleki kurslar, sertifikalar veya sıcaklıklara yönelik eğitim bu kategoriye girer.
 • Sertifika ve Diplomalar:düzenli bir alandaki bilgileri belgeleyen sertifikalar veya diplomalar, kişinin eğitim geçmişini gösterir.

Deneyim:

 • İş Deneyimi:Bir kişinin belirli bir işte ne kadar süre çalıştığı ve bu süre içinde hangi işlemlerin üstlendiğini ifade eder. İş süreci, genellikle CV veya özgeçmişte ayrıntılı olarak listelenir.
 • Projei deneyimi:projelerde çalışma veya yönetme deneyimini ifade eder. Özellikle proje yönetimi, mühendislik veya benzeri alanlarda önemlidir.
 • Gönüllü Deneyim:orijinal bir kuruluş veya toplulukta gönüllü olarak yapılan faaliyetlerde bulunur. Bu, sosyal sorumluluk, yardımseverlik veya sivil toplum çalışmaları gibi alanlarda edinilen açıklamaları içermektedir.

Ahilik ve Mesleki Standartlar

Mesleki standartlar, hem meslek mensuplarının rehberliğini sağlar hem de hizmet sunumunda bireylerin belirli bir kalite düzeylerine ve yayınlanmasına izin verir. Bu standartlar genellikle mesleki birlikler tarafından üretilir ve dağıtılır.

Ahilik:Ahilik, geleneksel olarak belirli bir mesleği icra eden kişiler arasında dayanışmacı, yardımlaşma ve profesyonel etik kurallara bağlılığa dayalı bir kurum veya örgütlenmedir. Ahilik sistemi, çağlardan bu yana özellikle üretimkarlar ve esnaf arasında yaygın olarak yaygın olarak görülüyor. Ahilik, çıraklık, kalfalık ve ustalık aşamalarından oluşur ve belirli bir mesleği icra etmek isteyen kişilere sadakat eder. Ahilik sisteminin temel unsurları şunlardır:

 • Çıraklık:Mesleği öğrenmek isteyen gençlerin, bir ustanın yanında çırak olarak başlamasıdır. Bu dönemde temel beceriler öğrenilir.
 • Kalfalık:Çıraklık süreci sonunda bireyin, kalfalık aşamasına geçer. Bu aşamada daha karmaşık işlemleri öğrenir ve becerilerini geliştirir.
 • Ustalık:Kalfalık sürecinin her bireyin, ustalık unvanını alır. Artık bağımsız olarak kendi atölyesini çalıştırabilir ve daha genç nesillere rehberlik edebilir.

Ahilik sistemi, hem meslek içinde kaliteyi artırmak hem de meslektaşlar arasında dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Mesleki Standartlar:Mesleki standartlar, belirli bir meslekte çalışan kişinin görevi, sorumluluk ve özellikleri özellikleri rehber niteliğindeki belgelerdir. Bu standartlar, belirli bir meslek alanında eğitim ve deneyime sahip olan kişilerin hangi becerilerini ve özelliklerinin sahip olduklarının belirlenmesini belirler. Mesleki standartlar genellikle bir kuruluş, sektör birliği veya devlet tarafından belirlenir. Mesleki standartların uygulanması:

 • Eğitim ve Deneyim Gereksinimleri:kapsamlı bir uygulama performansı için gereken eğitim düzeyini ve deneyim miktarını belirler.
 • Mesleki Etik Kuralları:Mesleki standartlar genellikle mesleki bedenin etik kurallarını da kapsar. Bu, meslek mensuplarının dürüstlüğüne, serbestliğine ve müşteri mahremiyetine saygı gibi değerlere uymasını sağlar.
 • Sertifikasyon ve Lisanslama:Mesleki standartlar, belirli bir mesleği icra etmek için yapılması gereken sertifikalar veya lisansları belirlemektedir.
 • Devamlı Mesleki Gelişim:Meslek üyelerinin bilgi ve becerileri güncel tutmaları için süreklilik eğitime yönelik kapsamların birleştirilmesi.

Etik Kurallara Uyma

Uygulayacağı veya belirlediği etik normlara, değerlere ve kurallara uymasını ifade eder. Etik, doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü, adil ile haksızı değerlendiren ve bu değerlendirmelere dayanarak davranış normları dışında bir alan içerir. Etik kurallara uygunluk, mevzuat ve profesyonel bir davranışın sergilendiği gelir. Etik kurallara uymayan unsurlar şunlardır:

 • Dürüstlük:Etik kurallara uymayı, dürüst ve doğru olmayı gerektirir. Verilerin ve verilerin gerçeklerinin açıkça ifade edilmesi ve doğru bilgilerin sunulması önemlidir.
 • Saygı:Etik kurallara uymayı, diğer insanların paylaşmayı içerir. Farklı görüşlere, kültürlere ve değerlere saygı göstermek, etik bir davranış normudur.
 • Adalet:Etik, adil davranmayı önemser. Eşitlik, fırsat eşitliği ve adil tedavi rejimine uyum, etik bir yaklaşımın bir parçasıdır.
 • Mahremiyet ve Gizlilik:Etik kurallara uymayı, yapabileceğiniz ve harcamaların mahremiyetine ve gizliliğe saygı göstermeyi gerektirir. Kişisel bilgilerin korunması etik bir sorumluluktur.
 • Sosyal Sorumluluk:Etik, toplumsal sorumluluk bilincini içerir. yaşadıkları ve yaşadıkları toplumlara, hayatlarına ve diğer kişilere karşı sorumluluklarını yerine getirmesi önemlidir.
 • Çıkar Çatışmalarını Önleme:Etik kurallara uyma, çıkar çatışmalarını önlemeyi içerir. Kişisel çıkarlar ile profesyonel sorumluluklar arasında dengeyi sağlamak etik bir davranıştır.
 • Güvenilirlik:Etik bir davranış, piyasaya sürülebilmesi. Başkalarının güvenini kazanmak ve korumak, etik değerlere uygun davranmanın bir sonuçlarıdır.

Seçim Süreci

bir kişi veya bir grup insanın belirli bir göreve, pozisyona veya göreve atanması için izlenen aşamalardan oluşan süreci ifade eder. Bu süreç genellikle demokratik yönetimlerde, kuruluşlarda, derneklerde, şirketlerde veya diğer çeşitli kurumlarda uygulanır. Seçim süreci genellikle şu aşamalardan oluşur:

 • Adaylık Başvurusu:İlgili sorumluluklara veya göreve talip olan adaylar başvuru süreci tamamlar. Bu süreç, genellikle belirli belgeler (CV, başvuru formülü, referanslar vb.) hazırlanmasını ve ayrıntılarını içerir.
 • Aday Belirleme ve Değerlendirme:Adaylar, belirli bir değerlendirme sürecinden geçerler. Bu sürecin, adayların özelliklerinin, kişilerin ve deneyimlerinin değerlendirilmesini içerir. Bu değerlendirme, görüşmeler, sınavlar, referans kontrolü veya başka şekilde gerçekleştirilebilir.
 • Seçim Komitesi veya Delegelerin Belirlenmesi:Seçim sürecinin yönetimi ve denetimi için genellikle bir seçim komitesi veya bir grup delegesi atanır. Bu kişiler, adayları değerlendirir ve sonunda bir adayı destekleyerek veya verip karar verirler.
 • Kampanya Dönemi:Seçilecek bir pozisyon için günler genellikle kampanya yürütürler. Bu süreçte, günler genellikle halkalar veya ilgili gruplara kendi başlarına, vizyonlarını ve politikalarını tanıtırlar.
 • Oylama veya Delegelerin Oy Kiralaması:Seçim günü veya kaydedilen bir tarih geldiğinde, seçmenler veya yetki verenlerin oylarını kullanır. Bu süreç, demokratik sistemlerde genellikle halk birimlerini içerirken, bazılarının bir grup delegenin oy kullanımıyla da gerçekleşebilir.
 • Sonuçların Açıklanması:Oy verme işlemi tamamlandıktan sonra seçim sonuçları açıklanır. Kazanan gün veya günler belirlenir ve buna göre değişmeden hak kazanırlar.
 • Göreve Başlama:Seçilen kişiler, kazandıkları pozisyonlara veya göreve resmi olarak başlarlar. Bu aşamada, genellikle bir yemin töreni veya benzeri bir etkinlik gerçekleşir.

Uluslararası Sağlık ve Yetenek

Uluslararası sağlık ve yetenek kavramları küresel, düzeydeki sağlık seçeneklerine, sağlık profesyonelleri arasında işbirliğinin yapıldığına ve dünya çapındaki sağlık sorunlarına çözüme odaklanan bir merkezdedir. Genellikle bir ülkeyi aşarak sağlık hizmetlerine ve insan kaynaklarına odaklanan bir kavramdır. Bu terim genellikle iki ana bileşen içerir: uluslararası sağlık ve uluslararası yetenek.

Uluslararası Sağlık:

 • Sınır Aşan Sağlık Hizmetleri:Bazı durumlarda, bireyler veya gruplar, belirli bir sağlık hizmetini almak için ülkeler arasında seyahat edebilirler. Örneğin, bir kişi başka bir ülkede daha özel veya spesifik bir tedaviyi tedavi almak isteyebilir.
 • Uluslararası Sağlık Organizasyonları:Uluslararası sağlık, dünya genelindeki sağlık hizmetlerine yönelik çalışmalar içermektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gibi uluslararası kuruluşlar, küresel sağlık sorunlarına çözüm bulma amacı güderler.

Uluslararası Yetenek:

 • Göç ve İşgücü Hareketleri:İnsanlar, sağlık sektöründe çalışıyor veya eğitim almak amacıyla ülkeler arasında göç edebilirler. Bu durum uluslararası yetenek transferini ve paylaşımını içerir.
 • Uluslararası Eğitim ve İşbirliği:Sağlık profesyonelleri, farklı çeşitlilikte eğitimler alabilir veya çeşitli ülkeler arasında eğitim programlarına katılabilir. Bu, sağlık sektöründe uluslararası bir işbirliğini teşvik edebilir ve sağlık personeli arasında bilgi paylaşımını artırabilir.

Hazırlayan-Yazan: Nisa ORMAN